Giới thiệu trung tâm tư vấn giáo dục quốc tế

Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (Trung tâm CEC) được thành lập theo Quyết định Số 1601/QĐ-ĐHNT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương ký ngày 14 tháng 11 năm 2012.

Trung tâm CEC là bộ phận trực thuộc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM (sau đây gọi tắt là Cơ sở II), có chức năng tư vấn giáo dục quốc tế, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ du học, tổ chức các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh cho du học và tổ chức các lớp bồi dưỡng về phương pháp học tập cho chương trình du học và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kinh doanh, quản lý và tiếng Anh dành cho doanh nghiệp. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cơ sở giảng dạy khác để mời giảng viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu của người học cho chương trình du học.

Ngoại thương và Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM về hoạt động tổ Trung tâm CEC hoạt động trên cơ sở các quy định chung của nhà nước, của Trường Đại học Ngoại thương và Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM về hoạt động tổ

Tất cả công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tổ chức đào tạo, thu học phí, giải quyết vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình đào tạo, cấp bằng,… là thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của trường đại học nước ngoài. Trung tâm CEC, Cở sở II và Trường Đại học Ngoại thương không tham gia vào những nội dung này.

Các dịch vụ mà Trung tâm CEC cung cấp cho du học sinh được thể hiện rõ trong hợp đồng tư vấn. Ngoài các dịch vụ đã được liệt kê rõ, Trung tâm CEC không cam kết về những dịch vụ khác. Mức chi phí do hai bên thống nhất trên cơ sở tự thỏa thuận, tự nguyện và thỏa đáng cho cả hai bên. Người sử dụng dịch vụ cam kết không thắc mắc, khiếu nại gì về các mức thu này.

Call Now Button